09109200500 - 77946669 info@loyalt.me

پلتفرم باشگاه مشتریان

امکانات کامل برای خلق و رشد کسب و کار پایدار

پلتفرم و نرم افزار باشگاه مشتریان چیست؟

نرم افزار باشگاه مشتریان به ارائه مجموعه ابزارهایی نرم افزاری (و در صورت نیاز سخت افزاری) جهت پیاده سازی سناریوی وفاداری باشگاه مشتریان می پردازد. بدیهی است که راه اندازی باشگاه مشتریان برای هر کسب و کار می بایست از دو بعد بررسی گردد. رویکرد اول به مباحث مارکتینگ می پردازد، به عبارتی به مغز متفکر و استراتژی اصلی می پردازد. بعد دوم به پلتفرم و قابلیت نرم افزاری می پردازد که هم بتواند برنامه مارکتینگ را در قالب سناریو سیستمی نموده و نیز در قالب پلتفرم ارائه شود تا بر اساس تغییر ویژگی های هر کسب و کار قابلیت سفارشی سازی و توسعه داشته باشد.

#۱ پلتفرم شماره یک باشگاه مشتریان را در عمل تجربه کنید!

قبل از هر اقدامی دمو آنلاین پلتفرم لویالت را بیازمایید، مشتری ثبت کنید، محصول اضافه نمایید، فاکتور اختصاص دهید و سناریوی وفادارسازی مشتریانتان را تدوین نمایید!